Ångerrätt

(En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling i ett syfte som i stor utsträckninginte varken kan tillskrivas dennes affärsverksamhet eller dennes yrkesverksamhet som egen företagare.)

Anvisningar för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att häva kontraktet inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar med verkan från den dag,

- som du eller en tredje part som blivit utsedd av dig och som inte är transportör har omhändertagit varorna förutsatt att du har beställt en eller flera varor inom ramen av en enhetlig order och att denna respektive dessa levereras enhetligt;

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Schnullerkettenladen GmbH, Plauener Straße 163 - 165, DE-13053 Berlin, Telefonnummer: +49(0)30/42805260, e-post-adress: kontakt@schnullerkettenladen.de) genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda detta avtal (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda mönster-ångerblanketten som finns bifogad, den är dock inte obligatorisk.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från och med den dag då vi mottog ditt meddelande om att frånträda detta avtal. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Inte under några omständigheter kommer vi att debitera dig något för återbetalningen. Vi kan neka en återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du har skickat in ett bevis på att du skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i varje fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen har iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Undantag från ångerrätten resp. upphörande av denna

Ångerrätten gäller inte vid avtal

  • för leverans av varor som inte har tillverkats i förväg, och för vars tillverkning ett individuellt urval eller en bestämmelse är avgörande för konsumenten, eller för varor som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
  • för leverans av varor som kan bli fördärvade snabbt eller vars bäst före datum skulle gå ut snabbt;
  • för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris har överenskommits vid tiden då avtalet ingicks men som tidigast kan levereras 30 dagar efter det att avtalet slöts och vars nuvarande värde beror på skiftningar på marknaden som företagaren inte har något inflytande på;
  • för leverans av dagstidningar, tidskrifter eller veckotidningar med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal

  • för leverans av förseglade varor som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte är lämpliga att lämnas tillbaka om förseglingen har tagits bort efter leverans;
  • för leverans av produkter som till följd av sin natur oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;
  • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller dataprogram i en förseglad förpackning, om förseglingen har tagits bort efter leverans.

Mönster-ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas om du vill frånträda avtalet.)

- Till Schnullerkettenladen GmbH, Plauener Straße 163 - 165, DE-13053 Berlin, e-postl-adress: kontakt@schnullerkettenladen.de:

- Jag/vi (*)…………meddelar härmed att jag/vi(*) frånträder mitt/vårt(*) avtal avseende följande varor(*)................../tillhandahållande av följande tjänster (*)........................

- Beställdes den (*) / mottogs den (*)……………………………

- Konsumentens/konsumenternas namn:………………………
- Konsumentens/konsumenternas adress………………………
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.