Právo na zrušení

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účely, které nemůžou být převážně započítány k živnostenské nebo samostatně výdělečné pracovní činnosti.)

Poučení o zrušení objednávky

Odvolací právo

Máte právo zrušit smlouvu bez udání důvodů během čtrnácti dnů. Odvolací doba činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravce, převzal zboží do vlastnictví. Případně pokud jste si objednali jeden či více kusů zboží v rámci jednotné objednávky a ta byla jednotně doručena:

- na kterém vy nebo třetí strana nominovala vámi, což není dopravce, vzal držení Produkty předpokladu, že jste si objednal jeden nebo více produktů v rámci standardního pořadí a tento / tyto produkt / produkty je / jsou dodávány rovnoměrně;

K využití tohoto práva nás (Schnullerkettenladen GmbH, Plauener Straße 163 - 165, 13053 Berlin, Telefonnummer: 030/42805260, E-Mail-Adresse: kontakt@schnullerkettenladen.de) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (z.B. poštou zaslaný dopis, Telefax oder E-Mail) musíte o Vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu informovat. Můžete k tomu využít přiložený vzorový odvolací formulář.

K dodržení odvolací lhůty stačí, když nám zašlete oznámení o využití odvolacího práva před jejím uběhnutím.

Následky zrušení

Když se rozhodnete smlouvu zrušit, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi včetně poplatků za přepravu (s výjimkou dodatečných poplatků způsobených tím, že jste si vybrali jiný způsob dopravy než námi nabídnutou nejlevnější standardní dopravu), neprodleně a nejpozději během čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o využití odvolacího práva smlouvy, vrátíme.

K vrácení peněz bude využita stejná platební metoda, kterou jste využili k provedení původní transakce. Změna může nastat pouze v případě, že by bylo s Vámi výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám však nebudou kvůli tomuto vrácení peněz spočítány odměny.Vrácení peněz můžeme zamítnout dokud neobdržíme zboží nazpět, nebo dokud nedoložíte důkaz, že jste zboží zaslali zpátky.

Zboží jste nám nazpět předali nebo poslali neprodleně nebo nejpozději během čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o využití práva na odvolání smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží zašlete před jejím vypršením, což znamená během čtrnácti dnů.

Všechny výdaje za zpětné zaslání zboží nesete Vy.

Musíte uhradit jen eventuelní úbytek na hodnotě produktů, prokáže-li se při přezkoušení kvality, vlastností a funkčnosti zboží, že tento úbytek byl způsoben zbytné zacházením s nimi.

Vylučující případně rušící důvody

Právo na odvolání neplatí u smluv

  • na doručení zboží, které není předpřipraveno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba či určení spotřebitele nebo jednoznačně uzpůsobena osobním potřebám spotřebitele;
  • na doručení zboží, které se může rychle zkazit nebo jeho nejzazší datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
  • na doručení alkoholických nápojů, jejichž cena se dohodne při uzavření smlouvy Ty ale mohou být doručeny nejprve 30 dní po uzavření smlouvy a jejich aktuální hodnota je určena kolísáním na trhu, na který podnikatel nemá žádný vliv;
  • Na doručení novin, časopisů nebo obrázkových časopisů s výjimkou předplatní smlouvy.

Právo na zrušení zaniká předčasně u smluv

  • na dodání zapečetěného zboží, které ze zdravotních nebo hygienických důvodů není určeno k vrácení, bylo-li po obdržení zapečetění odstraněno;
  • na dodávku zboží, jestliže bude po dodání kvůli svému charakteru neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
  • na dodávku nahrávek zvuků či videa nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, bylo-li po obdržení zapečetění odstraněno.

Vzor formuláře na zrušení

(Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte, prosím, tento formulář a pošlete ho zpět.)

- Adresát: Schnullerkettenladen GmbH, Plauener Straße 163 - 165, 13053 Berlin, E-Mail-Adresse: kontakt@schnullerkettenladen.de :

- Tímto ruším/rušíme (*) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží (*) / zprostředkování následující služby (*)

- objednané (*)/ obdržené dne (*)

- Jméno spotřebitele
- Adresa spotřebitele
- Podpis spotřebitele (při oznámení dopisem)
- Datum

(*) nehodící se škrtněte.