Všeobecné obchodní podmínky a zákaznické informace

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky platí pro všechny dohody, které s námi jako s nabízejícím (Schnullerkettenladen GmbH) uzavřete přes internetovou stránku www.schnullerkettenladen.de. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude případné zahrnutí Vámi použitých vlastních podmínek zamítnuto.

(2) Spotřebitel ve smyslu následujících podmínek je každá fyzická osoba, která převážně uzavírá právní úkony, jenž se nedají přičíst ani její živnostenské, ani pracovní činnosti. Podnikatel je každá fyzická či právní osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která při uzavření právního úkonu jedná ve jméně vykonávání vlastní živnostenské nebo pracovní činnosti.

§ 2 uskutečnění smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží

Naše nabídka na internetu je nezávazná. O závaznou nabídku se jedná až od okamžiku uzavření smlouvy.

(2) Přes online-košík můžete podat závaznou nákupní nabídku (objednávku). Tím bude Vámi vybrané zboží v košíku odloženo. Pomocí odpovídajícího pole v navigační liště můžete ‚Košík‘ otevřít a kdykoliv v něm udělat změnu. Po vyvolání stránky ‚kasa‘ a zadání osobních údajů spolu s platebními a dopravními podmínkami se Vám na konci ještě ukážou všechna data o objednávce na stránce ‚shrnutí objednávky‘.
Před odesláním objednávky máte možnost ještě jednou zkontrolovat veškeré údaje, změnit je (to lze také udělat přes funkci ‚zpět‘ ve Vašem internetovém prohlížeči) či případně nákup přerušit. Kliknutím na pole ‚závazně objednat‘ nám odešlete finančně závaznou objednávku.

(3) Přijetí Vaší nabídky (a tím pádem i uzavření smlouvy) potvrzením textovou formou (například Emailem) probíhá okamžitě po obdržení objednávky. V emailu Vám bude potvrzeno provedení objednávky nebo expedice zboží (Potvrzení objednávky). Pokud neobdržíte odpovídající zprávu, nejste již propojeni s Vaší objednávkou. V tomto případě platí, že pokud jste již zaplatili, obdržíte Vaše peníze okamžitě nazpět.

(4) Vykonání objednávky a zprostředkování všech potřebných informací týkajících se uzavření smlouvy se děje částečně automaticky přes email. Ujistěte se tedy, že Vámi zadaná emailová adresa je správná, že můžete emaily po technické stránce přijímat, zejména pak jestli příjmu nebrání SPAM-Filtr.

§ 3 Vlastní výrobky

(1) Můžete nám poskytují informace potřebné pro individuální konstrukci výrobků k příslušným informacím, textu nebo souborů přes on-line objednávkového systému nebo nejpozději ihned po uzavření e-mailu. Naše veškeré údaje o souborových formátů je třeba dodržovat.

(2) Souhlasíte, že nebudete pro přenos dat, jejichž obsah je porušují práva třetích stran (zejména autorská práva, práva jmenovat, práva k ochranným známkám) nebo porušují platné zákony. Udělat sami ze všech v této souvislosti tvrzení třetích stran. S tím souvisí i náklady na potřebné v této souvislosti právní zastoupení.

(3) My nenesou jakoukoli přezkoumání údajů předaných na přesnost před a nenesou žádnou odpovědnost za chyby.

(4) Pokud nebudeme vytvářet v rámci individuálního návrhu pro text, obrazy, grafiky a vzorů, to jsou předmětem autorských práv.
Bez našeho výslovného souhlasu není povoleno na použití, reprodukci nebo úpravu jednotlivých částí nebo celého obsahu.
Není-li dohodnuto jinak, my vám převést dobu neurčitou vytvořit pro vás autorsky chráněných děl. Ty jsou výslovně zakázáno poskytovat chráněných děl nebo jejich části jakýmkoli způsobem třetí osobě v soukromém nebo komerčně dostupné.
Převod práva na užívání podléhá odkládací podmínky úplného zaplacení kupní ceny.

§ 4 Zvláštní dohodnutí k nabídnutým způsobům platby

(1) Ve spolupráci s ‚Klarnou‘ Vám nabízíme jako jednu z platebních možností koupi na fakturu. Vězte, prosím, že ‚Klarna‘ faktura je k dispozici pouze pro spotřebitele, a že adresa dodání musí být totožná s adresou, na kterou byla faktura vystavena. Platba probíhá na ‚Klarnu‘. Lhůta na zaplacení je 14 dní ode dne vystavení faktury. Faktura bude vystavena při odesílání zboží a doručena Vám bude buď emailem nebo spolu s doručeným se zbožím. Plnohodnotné všeobecné obchodní podmínky ke koupi na fakturu naleznete zde: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=2. E-shop vybírá při koupi na fakturu ‚Klarna‘ poplatek za objednávku ve výši 2 eur.

Upozornění o ochraně osobních dat
‚Klarna‘ přezkoumává a hodnotí zadaná data. Zároveň pečuje při oprávněném zájmu a schválení o výměnu dat s jinými společnostmi a úvěrovými registry. Vaše osobní data budou zpracována v souladu s platnými zákony na ochranu osobních dat a údajů, kterým odpovídají údaje na: https://mailtrack.io/trace/link/4349656c09fc5859f5b2fa010d7227521093204a.

§ 5 Zástavní právo, výhrada vlastnictví

(1) Zástavní právo můžete využít jen pokud se jedná o požadavky z těch samých smluvních vztahů.

(2) Zboží zůstává v našem vlastnictví do uhrazení kompletní kupní ceny.

(3) Jste-li podnikatel, platí ještě následující:

a) Vyhrazujeme si vlastnictví zboží, dokud nebudou vyrovnány všechny pohledávky z probíhajících obchodních vztahů. Před přechodem vlastnictví vyhrazeného zboží není přípustná zástava nebo bezpečnostní převedení vlastnictví.

b) Zboží můžete dál prodávat v řádném obchodním procesu. V tomto případě nám přenecháváte už nyní všechny pohledávky ve výši účetní hodnoty, které vyplynou z dalšího prodeje. Dále jste oprávněn k vymáhání pohledávek. Když Váš platební závazek nebude řádně splněn, vyhrazujeme si pro nás samozřejmě možnost poptávku sami vymáhat.

c) Při spojení a smíchání zboží s výhradou vlastnictví získáváme spoluvlastnictví na novou věc v poměru účetní hodnoty tohoto zboží k jiným dohodnutým předmětům v době dohody.

d) Jsme povinni Vám náležící zálohy na Vaši žádost vrátit v případě, že realizovatelná hodnota našich záloh překročí o více než 10% jistící pohledávku. Volba uvolňujících záloh náleží nám.

§ 6 Záruka

(1) Existují zákonná práva na odpovědnost za závady.

(2) Pokud jste podnikatel/ka, platí narozdíl od odstavce 1:

a) Bylo dohodnuto, že jako charakter zboží platí pouze naše vlastní údaje a popis produktů výrobce, nikoliv ostatní reklama, veřejná chvála nebo vyjádření výrobce.

b) Jste povinni okamžitě pečlivě zkontrolovat, zda je zboží kompletní a nepoškozené, a oznámit nám písemně očividné nedostatky během 7 dnů od doručení zboží. K dodržení dané lhůty stačí datum odeslání. Toto platí i pro později zjištěné skryté vady. Při porušení povinnosti přezkoumání a nahlášení není možné využít nároku na záruku.

c) Nastane-li závada, je naší volbou, jak bude záruka vykonána- jestli opravou, nebo výměnou. Dojde-li k chybnému odstranění závady, můžete buď požadovat snížení kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Odstranění závad se považuje po druhém neúspěšném pokusu jako nezdařilé, pokud obzvláště z povahy věci, závady nebo ostatních okolností nevyplyne něco jiného. V případě opravy nemusíme nést zvýšené náklady vzniklé přepravou zboží na jiné místo, nežje místo plnění, pokud přeprava neodpovídá běžným podmínkám použití zboží.

d) Záruční doba trvá jeden rok od dodání zboží. Zkrácená záruční doba neplatí pro nám přičitatelné zavinění škod způsobených narušením života, zdraví nebo zraněním. Další příčiny pro neplatnost zkrácené záruční doby jsou: hrubá nedbalost nebo úmyslně, případně záludně, způsobené škody a nároky na požadování náhrad dle §§ 478, 479 BGB.

§ 7 Ručení

(1) Vždy plně ručíme za škody způsobené narušením života, zdraví nebo zraněním. Dále přebíráme plné ručení ve všech případech úmyslu a hrubé nedbalosti, při záludném promlčení závady, při převzetí garance za charakter koupeného předmětu a ve všech ostatních právem upravených případech.

(2) Ručení za závady v rámci zákonné záruky se řídí odpovídajícími ustanoveními v našich zákaznických informacích (část II) a všeobecných obchodních podmínkách (část I)

(3) Jestliže jsou zasaženy podstatné smluvní povinnosti, je naše ručení omezeno při lehčí nedbalosti na, pro smlouvy typické, předvídatelné škody. Podstatné smluvní povinnosti jsou podstatné povinnosti, které vyplývají z podstaty smlouvy a jejich porušením je ohroženo dosažení cíle smlouvy a povinnosti. Zároveň se jedná o povinnosti, které nám smlouva svým obsahem nařizuje k dosažení smluvního cíle. Jejich splněním je teprve možné řádné provedení smlouvy a na jejich dodržení se smíte zpravidla spolehnout.

(4) Při porušení nepodstatných smluvních povinností je ručení při lehce nedbalém porušení povinností zamítnuto.

(5) Nemůžeme zaručit, že datová komunikace přes internet bude kvůli aktuálnímu stavu techniky bezchybná a/nebo kdykoliv k dispozici. Neručíme v tomto rozsahu ani za stálou, ani za nepřetržitou dostupnost internetové stránky a na ní nabídnuté služby.

§ 8 Volba práva, místo plnění, sídlo soudu

(1) Platí německé právo. U spotřebitelů platí tato volba práva jen pokud tím není odepřena poskytovaná ochrana donucovacích ustanovení práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásady příznivějšího ustanovení).

(2) V případě že nejste spotřebitel, ale obchodník, právní osoba veřejného práva nebo veřejně právní zvláštní investiční fond, je uskutečnění všech výkonů ze s námi existujících obchodních vztahů a sídlo zodpovědného soudu v místě našeho sídla. To samé platí, když nemáte žádnou všeobecnou soudní příslušnost v Německu či EU nebo bydliště/obvyklé bydliště v době podání žaloby. Oprávnění podat návrh k soudu v jiném zákonném soudním sídle není v tomto případě možné.

(3) Ustanovení UN-právní úpravy prodeje se výslovně neuplatňují.


II. Zákaznické informace

1. Identita prodávajícího

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163 - 165
13053 Berlín
Německo
Telefon: 030/42805260
E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení out-of-soudu sporů (ODR platformě), který lze zobrazit v rámci http://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o provedení smlouvy

Technické kroky k uzavření smlouvy, vlastní uzavření smlouvy a možnost opravy probíhají v souladu s § 2 našich všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. Jazyk smlouvy a uložení textu smlouvy

3.1. Smluvním jazykem je němčina.

3.2. Kompletní text smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky přes systém online-košíku mohou být smluvní data vytisknuta přes funkci tisku v prohlížeči nebo elektronicky zajištěna. Po příchodu objednávky k nám budou objednací údaje, zákonem předepsané informace při smlouvě uzavřené na dálku a všeobecné obchodní podmínky ještě jednou přeposlány na Vaši emailovou adresu.

4. Důležitá charakteristika zboží nebo služeb

Důležitou charakteristiku zboží a / nebo služeb najdete v popisu produktů a doplňujících údajích na naší internetové stránce.

5. Ceny a platební možnosti

5.1. Ceny uvedené u aktuálních nabídek, rovněž jako poplatky za dopravu, představují kompletní cenu. Obsahují všechny složky podílející se na ceně včetně všech doprovodných daní.

5.2. Kupní cena neobsahuje doprovodné dopravní náklady. Ceny jsou znázorněny pod odpovídajícím polem výběru na internetové stránce nebo zjistitelné v aktuálních popiscích zboží a v průběhu objednávky ještě extra uvedeny. Náklady na dopravu hradíte Vy, pokud není přislíbeno zaslání zdarma.

5.3. Platební možnosti, které máte k dispozici, jsou znázorněny pod odpovídajícím polem výběru na internetové stránce nebo zaznamenány v aktuálních popiscích zboží.

5.4. Pokud není u jednotlivých platebních možností uvedeno jinak, tak je požadovaná částka z uzavřené smlouvy okamžitě splatná.

6. Přepravní podmínky

6.1. Přepravní podmínky, datum doručení a případné omezení v doručování najdete pod příslušným polem na naší internetové stránce nebo v jednotlivých popiscích produktů.

6.2. Pokud jste spotřebitel, je dáno zákonem, že nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu prodané věci během dodání není až do předání zboží Vaší vinou, nezávisle na tom, jestli byla zásilka pojištěna nebo ne. Toto neplatí, pokud jste se rozhodli pro přepravu námi neudávanou přepravní společností nebo jste pověřili doručením určitou osobu.

Jste-li podnikatel, probíhá zaslání a doručení na Vaše nebezpečí.

7. Zákonné právo na odpovědnost za závady

7.1. Odpovědnost za závady na našem zboží se řídí ustanovením ‚Záruka‘ v našich všeobecných obchodních podmínkách (Část I).

7.2. Jako spotřebitele Vás prosíme, abyste při doručení zkontroloval/a, zda je zboží kompletní, jestli má viditelné závady či přepravní poškození. Pokud taková situace nastane, sdělte svou výtku co možná nejdříve přepravci. Neučiníte-li tak, nebude to mít žádný vliv na Vaše zákonné záruční nároky.